Ünnepi beszédek

Az ezüstmisés Balázs Ferenc plébános búcsúsbeszéde

 Ditró, 2014. június 27,

Jézus Szíve ünnepére

 

 ( MTörv. 7, 6 – 11,1Jn. 4, 7 – 16, Mt. 11, 25- 30. )

 

Kedves Testvéreim!

A szentté avatott II. János Pál pápa amikor 1998. januárjában Kubába látogatott és amikor az Al- Itália repülőgépe földet ért az egész országban,  megszólaltak a harangok. A fővárosban a nagy kommunista megmozdulások színhelyén, a Forradalom téren építettek emelvényt az ünnepélyes pápai látogatás programjainak a lebonyolítására. Az emelvénnyel szemben levő Nemzeti Könyvtár homlokzatára óriási Jézus Szíve képet helyeztek el ezzel a felirattal: „Jézus Szíve hiszek Tebenned”.

Ez a felirat az egyik legszebb hitvallás, amely keresztény ember ajkáról elhangozhat, ami a keresztény embert jellemezheti. Mert Jézus Krisztus szentséges szívében hinni és bízni, nem jelent mást, mint hinni Jézus Krisztusban, keresztényként az Úr Jézus Krisztus emberként élni. De ahhoz, hogy igazi keresztények lehessünk, fontos tudni, hogy mit foglal magába a kifejezés, hogy keresztény, krisztusi, Krisztusban az Ő Szentséges Szívében bízó ember.

          KT! A szív nem csak az egyik legfontosabb biológiai szervünk, de ezen túl a szeretettnek is közismert szimbóluma.. A jó emberről azt szoktuk mondani: hogy „szíve” van, sőt néha még úgy is szoktuk mondani, hogy „nagy szíve” van. S ha az emberről el mondjuk, hogy szíve van, sőt azt is hogy nagy szíve van, akkor a szerető Istennek még inkább „szíve” van és „nagy szíve van” és amit mi mindannyian tudunk, hogy Ő azt előttünk ki is tárta, az irántunk tanúsított szeretetét a keresztfán nyilvánvalóvá tette mindannyiunk számára.

Kedves Testvéreim!

Jézus Szíve ünnepe arra emlékeztet, hogy Isten rendkívüli módon és véglegesen elkötelezte magát velünk, amikor népévé és útitársaivá választott bennünket. Az üdvösség történelmét akár Isten szerelmi, ill. szerelmes történetének is mondhatnánk. Az ember teremtése óta megtapasztalhatta, hogy Isten közelében mindig üdvösséget talál. Emlékezzünk Isten nagy tetteire: az egyiptomi és babiloni fogságból való kiszabadulásra, az Ige megtestesülésére és Jézus Krisztus egész megváltó művére, vagy arra a sok kis eseményre, amelyben az ember ismételten megtapasztalta Isten gondviselő és emberszerető jóságát (Ruth esete, a fiatal Tóbiás és Jónás próféta története). Az Ószövetségi Szentírás azt hirdeti, hogy Isten szereti az embert és gondoskodik róla. A korábbi homályos ószövetségi utalások az Újszövetségben teljes bizonyosságot nyertek Jézus Krisztus által. Általa megmutatta az Isten, hogy az ember boldogsága valóban szívügye, és azért kész nemcsak valamicskét adni, hanem mindent, még önmagát is. Szentmisénk olvasmányában a zsidó nép kiválasztása ugyancsak azt jelzi, hogy ,,Isten a szeretet''. Isten nem Izrael vagy ennek kiválóságai miatt zárta szívébe ezt a népet, hanem szeretetből. Isten nem azért választotta ki őket, ,,mert számban fölötte álltak minden népnek'', hiszen -- olvastuk -- a ,,legkisebbek'' minden nép között, hanem azért választotta ki mert szerette őket. (vö. MTörv 7, 7--8). Isten nem azért szereti az embert, mert szeretetre méltó. Isten alaptalanul, minden rászolgáló ok nélkül szereti az embert és hűséges hozzá (vö. MTörv 7, 9).

Kedves Testvéreim!

A szentmise első olvasmányában hallottunk, hogy a választott népnek véget ér az Egyiptom- i fogsága, a száműzetésből végre haza érkezhetnek a kegyetlenül lerombolt városba, az idegenektől leigázott és kifosztott országba. Azonban Isten kiválasztott emberi a papok és az írástudók ebben a helyzetben próbálják megvigasztalni őket, azzal a vigasztalással, hogy Isten minden látszat ellenér hűséges, hogy megtartja a hajdanában velük megkötött szövetséget, mert bűneik ellenére is változatlanul szereti őket. A feltétel pedig az, hogy nekik is meg kell tartani a kőtáblára írt törvényeket, de nem a büntetéstől való félelemből, hanem az Isten iránt tanúsított gyermeki szeretetből.

 Kedves Testvéreim!

A mai szentmise második olvasmányában, a szentleckében ezt olvastuk Szent Jánostól: „Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte egyszülött Fiát a világba, hogy éljünk általa.” A bűnbeesés óta várta ezt a nagy pillanatot Ádám minden leszármazottja. Mint egy tanulságként így szól a jánosi szöveg utolsó mondata: „Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, azaz Istenben marad, s az Isten őbenne”!

          Kedves Testvéreim!

E szavak értelmében az Úr Jézus Krisztus földünkön való megjelenése óta a mi emberségünk legmegbízhatóbb mértékegysége is a szeretet. Nem a sokat érő vagyon, nem a tudás, nem a talpraesettség, nem a beszéd, vagy a szervező képesség, hanem sokkal inkább a tettekben megnyilvánuló, az áldozatot is vállalni tudó szeretet. Ez soha semmivel sem pótolható és semmivel sem helyettesíthető. Ezért ma azt kell mindanyiunknak megtanulnunk, hogy minél inkább szeretetreméltóvá tudunk válni egymás számára, annál inkább vagyunk emberek és annál közelebb áll hozzánk  az Isten és mi  is az Istenhez.

 Kedves Testvéreim!

 A szentmise harmadik olvasmányában a szent evangéliumban az Úr Jézus így szól az Ő mindenkori hallgatóihoz:” Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket.”  Első hallásra is megérzi az ember, hogy itt szív szól a szívhez, mert így csak is egy szerető szívű lény beszélhet. Az itt beszélő Úr Jézus Krisztus, a mindenható Istent „ abba” atyának szólítja és bennünket is megtanított arra, hogy mi is  „Anyánknak” szólítsuk az Istent a kereszténység legszentebb imájában a Miatyánkban és ha igaz, hogy az ember arról is nagyon jól megismerhető, hogy miképpen szól az ő Istenéhez, hogy hogyan és miképpen imádkozik, akkor a szerető szívű Jézus a Miatyánkban elrebegett szép szavairól is felismerhető.

 Kedves Testvéreim!

A mai napon az Úr Jézus úgy áll előttünk, mint aki nyitott szemmel de főképpen beleérző szívvel jár körül a világban. Látja azokat, akik nem tudnak mit kezdeni az életükkel, a sorsukkal. Együtt érez azokkal, akik különféle testi - lelki bajaik miatt szenvednek, az igazán jól látni, a jól hallani az egyenesen járni nem tudó emberekkel. S mögöttük haladva azt súgja neki bátorítólag: én biztosra ismerem a célba vezető utat, merjétek rám bízni magatokat, hiszen nálam felüdülhettek, nálam megállhattok egy időre, nálam lerakhatjátok terheiteket. Aztán látja természetesen a bűnösöket is, a nyilvános bűnösöket és úgy, mint a bűneiket takargatókat, a képmutatókat és nekik is azt mondja: térjetek meg, higgyetek az örömhírben az evangéliumban, mert ha bűnbánatot tartotok, átvállalom bűneiteket és magamra veszem azokat, mert nagy szívem van.

 Kedves Testvéreim!

Befejezésül mondanivalómat ezzel szeretném összefoglalni: Az Úr Jézus ma is életével bátorít bennünket, hogy kövessük példáját: ,,Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, -- és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű'' (Mt 11, 29--30). Ha hiszünk benne, akkor végeredményben rájövünk, hogy valójában nem mi hordjuk az igát, hanem általa biztosítjuk jövőnket, és még halálunkon is átsegít. Isten sohasem hagyja el azokat, akik benne bíznak és őrá építenek. Isten az ember abszolút esélye. Az ő szeretete nem képességünk függvénye, ezért még tehetetlenségünk sem teheti tönkre. Ígéreteit még akkor is megtartja, ha az ember azokat újra és újra elengedi füle mellett. Isten sohasem válik bús szerelemcsalódottá, aki többszöri hiábavaló kísérlet után csalódottan visszahúzódik az embertől. Az ő szeretete sohasem kapitulál, mert nem azt kérdezi: ,,Mi hasznom van belőle?'', hanem: ,,Mire van szükséged?''. Az ember hamar feladja a reményt, ha nem boldogul embertársával. Nem így Isten. Ha elzárkózunk előle, vagy nyomorban gyötrődünk, ő még akkor is szeret minket és még inkább jár utánunk. ,,Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: nagy irgalmú és hosszan tűrő. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk'' (Zsolt 102, 8 és 10). Mert a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül'' (1 Jn 4, 10). 

Ámen.

 
 
 
Szent Kozma és Damján
created by btz.ro