Árpádházi Szent Margit Nőszövetség

 Elnökasszony:  Danguly Berta

MAROSVÁSÁRHELY IV. : SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN PLÉBÁNIA

Alakulás, Vezetői Tevékenység

 A Katolikus Nőegylet megálmodója és elindítója néhai Nt. Lestyán Ferenc vikárius úr volt, aki látta, hogy milyen nagy szerepet tőltenek be a nők az Egyházi élet tevékenységében, hogy nem csak imáikra, hanem szociális, karitativ munkájukra is igen nagy szükség van.

1992-ben alakultunk, 31 taggal, Éltető Erzsébet tanárnő kezdeményezésére. A nőegylet elnöknő Márton Mária, alelnöknő Báciu Erzsébet, titkárnő Török Mária személyében.

Az akkori Marosvásárhelyi segédlelkész, ma Nyárádremetei plébános, Dr. Köllő Gábor  plébános úr javaslatára Árpádházi Szent Margitot választottuk védőszentüknek és pártfogónknak Köllő Gábor atya nőegyletünket felavatta és imájában Isten áldását kérte munkánkra.

          Az évek folyamán Ilonka Géza minorita atya, T. Nagy József plébános, Nt. Csató Béla esperes T. Pap László plébános , néhai Braun Jenő c. esperes, András István, Czikó László, valamint Sebestyén Ágoston segédlelkészek vezetésével, irányításukkal  dolgoztunk.

2010. augusztus 1.-től Balázs  Ferenc  helyi plébános a nőegylet lelki vezetője.

 

Jelenleg 35 tagja van a nőszövetségnek, melyből kb. 15 aktiv.

Aktivitás:

 •          Minden hétfőn este, a szentmisén való részvétel után  találkozunk, énekelünk, bibliát olvasunk, elmélkedünk a felolvasott szentírási szakaszokról, rózsafűzér titkokról.

 •          Megbeszéléseket tartunk.

 •          Minden Adventben és Nagyböjtben vendégpap vezetésével lelkinapot tartunk.

 •          Minden szentmise előtt, vasárnap és hétköznap is imádkozzuk a rózsafűzért.

 •          Nagyböjtben egy külön alkalommal a nőszövetség végzi a Keresztutat.

 •          Január hónapban részt veszünk az ökumenikus imanyolcadon a város különböző templomaiban. ( róm.kat. ref.unit. evang.)

 •          Minden év március első péntekén a Nők világ imanapján részt veszünk és imáinkkal belekapcsolódunk  az abban az évben megszervezett egyházközség, felekezeti közösség imájába. Idén a Csillei nőkért imádkoztunk, róm.kat. ref. unit,evang. együtt.

 •          Úrnapján részt veszünk az oltárok elkészítésénél és szolgálatot teljesítünk az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézus Krisztus fogadásán.

 •          Kispapokért és papokért, papi hivatásokért imádkozunk.

 •          Hála és kérő imákat végzünk egyházközségünk jótevőiért, élő és elhunyt tagjaiért.

 •          Verseket tanulunk és szavalunk.

 •          Szentek életéről társalgunk.

 

 

 Karitatív tevékenységeink:

 

 • Adventben résztveszünk a koszorúk elkészítésében és segítünk értékesítésükben.

 • Szintén adventben szeretetkosarat indítunk útjára, mely adományokból karácsonyi csomagot készítünk a rászoruló híveinknek.(50-55 csomag.)

 • Minden adventben és nagyböjtben fogyatékos gyereket látogatunk (intézményben) és anyagilag támogatjuk.

 • Öregotthonokat látogatunk ( süteménnyel, apró figyelmességekkel).

 • Két árva gyermekről gondoskodunk.

 • Templomunk  nagy takarításánál, szépítésénél  részt veszünk, anyagilag támogatjuk.

 •  A városunkban épülő Szent Család templom építésére gyűjtöttünk.

 •  Az épülő Cserealji református óvoda megsegítésére egy tégla árával hozzájárultunk barátságunk és szeretetünk alapköveként.

 •  Testvérkapcsolatokat ápolunk a Brassó –  Bolonya és a Marosvásárhelyi Cserealji ref. nőszövetséggel.

 •  Városunk egyházközségeinek búcsú ünnepein részt veszünk.

 •  Karácsony, a szeretet ünnepe előtt meglátogatjuk és megajándékozzuk a nőszövetség idősebb tagjait.

 •  Gyászmisét végeztetünk elhunyt lelkipásztorainkért, a nőszövetség tagjaiért.

 •  Minisztráns gyermekeinket ajándékozzuk meg érettségi alkalmával.

 •  Születésnapokat, névnapokat szervezünk. Lelkipásztorainkat születés és névnapjukon felköszöntjük.

 • Lehetőségeink és tudásunk szerint próbáltunk és próbálunk tenni valamit, ha keveset is, egymásért, az egyházközségünkért, több kevesebb sikerrel, de úgy hisszük, ha csendben, békében igyekszünk tenni a dolgunkat, ha egy kis fényt is tudunk vinni valakinek a szívébe, az nagyon kedves Urunknak Jézus Krisztusnak. A mi földi életünk így teljesedik ki, és csak így van értelme, csak így várhatjuk üdvösségünket.

 

   

 

 Imádság:

                           Adj nekem Uram-buzgalmat-Téged keresni.

                             Bölcsességet-Téged követni.

                             Lelket–Téged–ismerni.

                             Tekintetet–Téged–látni

                             Életet mely Neked tetszik

                             Kitartást a végsőkig

                             És boldog véget!!!!!     

                                                                    Ámen.

         

Isten áldása, szeretete és megtartó ereje legyen velünk,  kísérjen bennünket, életünk  minden napján, segítsen elhatározásainkban és munkánkban.